99% zadowolonych klientów

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:

 • https://www.outletsofa.pl
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.outletsofa.pl prowadzony jest przez IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz; Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000120874; Wysokość kapitału: 56.298.000 PLN; NIP: 556-10-12-546; PL5561012546; REGON: 091281755; adres poczty elektronicznej: info@outletsofa.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 (52) 555 16 50
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   3. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym czynności określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
   6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   8. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   12. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.outletsofa.pl
   13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz; Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000120874; Wysokość kapitału: 56.298.000 PLN; NIP: 556-10-12-546; PL5561012546; REGON: 091281755; adres poczty elektronicznej: info@outletsofa.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 (52) 555 16 50-
   14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” (3) wypełnieniu Formularza Edycji Danych w utworzonym Koncie.  W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła przez Usługobiorcę; w Formularzu Edycji Danych, niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@outletsofa.pl; lub też pisemnie na adres IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz
   2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@outletsofa.pl; lub też pisemnie na adres IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 32 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9 i wyższej, Opera w wersji 23 i wyższej, Google Chrome w wersji 37 i wyższej.
   4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
   5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
   3. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu
   1. Sprzedawca udostępnia następujący numer telefonu do składania Zamówień : +48 (52) 555 16 50- dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.
   2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia, o którym mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Sprzedawca dodatkowo potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
   3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. , 3 oraz 2, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    1. Bank:. ING
    2. Numer rachunku: PL 86 1050 1139 1000 0090 8071 0008
   2. Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Imoje.
   3. Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Imoje.
 • KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska,
   2. Transport własny Sprzedawcy.
   3. Przesyłka paletowa.
   4. Odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.
  2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność ”.
  4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 • WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELETRONICZNYCH LUB INNE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@outletsofa.pl; lub też pisemnie na adres IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
   3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  1. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi, a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego, można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: _____________, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ______________lub pisemnie na adres IMS Sofa sp. z o.o. ____________________________.[P1] 
 1. Reklamacja powinna określać Usługę Elektroniczną lub inne nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu Internetowego, których dotyczy, przyczynę reklamacji, adres e-mail lub adres do doręczeń osoby składającej reklamację. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do osoby składającej reklamację, o jej uzupełnienie.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca wyśle odpowiedź na reklamację na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Jeżeli Produkt sprzedany jest niezgodny z Umową , Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może skorzystać z uprawnień (rękojmia) wynikających i uregulowanych w ustawie o prawach konsumenta (rozdział 5a) , obejmujących w szczególności żądanie naprawy lub wymiary Produktu, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy[P2] .
  1. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem[P3] .
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@outletsofa.pl
 2. [P4]  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym  (platforma ODR). Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i umożliwia złożenie skarg dotyczących towarów lub usług kupionych przez Internet w Polsce i za granicą, przez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wymienione na platformie instytucje spełniają odpowiednie przepisy i są rozpoznawane przez odpowiednie organy krajowe (jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Polsce).
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również szczegóły dotyczące zasad dostępu do tych procedur zawarte są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa ponadto punkt kontaktowy udzielający Konsumentom informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowe, zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.13 poniżej, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza (Załącznik nr 1 do Regulaminu), albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
  1. [P5] 
  1. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
  1. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą  dostarczenie do niego tego oświadczenia.
  1. Klient określony w pkt.9.1.powyżej, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi  żadnych kosztów z wyjątkiem przekraczających sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.
  1. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
  1. Klient określony w pkt 9.1. powyżej w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od Umowy.
  1. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Klienta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
  1. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
  1. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są do stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.
  1. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: IMS Sofa sp. z o.o. ______________________________[P6]  W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1.  Na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uregulowane w rozdziale 4  tej ustawy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktu będącego rzeczą nieprefabrykowany, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta polegającej na wskazaniu indywidualnych wymagań co do Produktu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:
IMS Sofa sp. z o.o.

________________

________________[P7] 

Ja, ………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

LP.

NAZWA PRODUKTU

ILOŚĆ ZWRACANYCH SZTUK

NUMER ZAMÓWIENIA

1.

2.

3.

4.

5.

Data odbioru Produktu:          ……………………………………………….

Imię i Nazwisko Klienta:                    ……………………………………………….

Adres Klienta:                                    ……………………………………………….

                                                                       ……………………………………………….

Numer konta bankowego Klienta 
do dokonania zwrotu środków:                      ……………………………………………….

Data    Podpis Klienta
(jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)


 [P1]Proszę o uzupełnienie nr telefonu. Adresu e-mail i adresu zwykłego.

 [P2]„Nowa” rękojmia dla konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest uregulowana już nie w Kodeksie cywilnym, lecz w ustawie o prawach konsumenta i do tej ustawy odsyłamy właśnie w ust.1.

 [P3]Zgodnie z nowymi przepisami, to nie klient (konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) dostarcza rzecz do sprzedawcy w ramach reklamacji, lecz to sprzedawca jest zobowiązany rzecz odebrać.

 [P4]Usuwam, ponieważ:

- w zakładce zwroty i reklamacje nie widzę formularza;

- w ogóle zakładka zwroty i reklamacje jest w części nieaktualna (po obecnych zmianach) i powinna być zmieniona. Osobno w mailu podaję nową treść zakładki.

 [P5]Proszę o uzupełnienie adresu zwykłego i adresu e-mail.

 [P6]Proszę o uzupełnienie adresu.

 [P7]Proszę uzupełnić adres.

 1. Reklamacja powinna określać Usługę Elektroniczną lub inne nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu Internetowego, których dotyczy, przyczynę reklamacji, adres e-mail lub adres do doręczeń osoby składającej reklamację. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do osoby składającej reklamację, o jej uzupełnienie.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca wyśle odpowiedź na reklamację na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Jeżeli Produkt sprzedany jest niezgodny z Umową , Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może skorzystać z uprawnień (rękojmia) wynikających i uregulowanych w ustawie o prawach konsumenta (rozdział 5a) , obejmujących w szczególności żądanie naprawy lub wymiary Produktu, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy[P2] .
  1. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem[P3] .
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@outletsofa.pl
 2. [P4]  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym  (platforma ODR). Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej i umożliwia złożenie skarg dotyczących towarów lub usług kupionych przez Internet w Polsce i za granicą, przez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wymienione na platformie instytucje spełniają odpowiednie przepisy i są rozpoznawane przez odpowiednie organy krajowe (jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Polsce).
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również szczegóły dotyczące zasad dostępu do tych procedur zawarte są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa ponadto punkt kontaktowy udzielający Konsumentom informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowe, zwrócenie się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.13 poniżej, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza (Załącznik nr 1 do Regulaminu), albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.
  1. [P5] 
  1. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.
  1. Jeśli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą  dostarczenie do niego tego oświadczenia.
  1. Klient określony w pkt.9.1.powyżej, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi  żadnych kosztów z wyjątkiem przekraczających sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.
  1. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.
  1. Klient określony w pkt 9.1. powyżej w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od Umowy.
  1. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Klienta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
  1. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
  1. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są do stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.
  1. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: IMS Sofa sp. z o.o. ______________________________[P6]  W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1.  Na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uregulowane w rozdziale 4  tej ustawy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktu będącego rzeczą nieprefabrykowany, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta polegającej na wskazaniu indywidualnych wymagań co do Produktu.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących  Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
  2. W wypadku Klientów nie będących  Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Klient nie będący  Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego  Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący  Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta  obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami anie Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem anie Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego  Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego  Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Usługodawca w zakresie swojej działalności na podstawie niniejszego regulaminu przestrzega zasad kontroli transakcji, przy płatnościach i ich przyjmowaniu w gotówce w kwocie równej lub wyższej niż 10 000,00 euro, zapisanych w art. 2 ust. 1 punkt 23) Ustawy z 01..03.2018 r. (j.t.: Dz.U 2019.1115 z 14.06.2019) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  3. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących  Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawa wymieniona w w/w ust. 2., oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:
IMS Sofa sp. z o.o.

________________

________________[P7] 

Ja, ………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

LP.

NAZWA PRODUKTU

ILOŚĆ ZWRACANYCH SZTUK

NUMER ZAMÓWIENIA

1.

2.

3.

4.

5.

Data odbioru Produktu:          ……………………………………………….

Imię i Nazwisko Klienta:                    ……………………………………………….

Adres Klienta:                                    ……………………………………………….

                                                                       ……………………………………………….

Numer konta bankowego Klienta 
do dokonania zwrotu środków:                      ……………………………………………….

Data    Podpis Klienta
(jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)


 [P1]Proszę o uzupełnienie nr telefonu. Adresu e-mail i adresu zwykłego.

 [P2]„Nowa” rękojmia dla konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest uregulowana już nie w Kodeksie cywilnym, lecz w ustawie o prawach konsumenta i do tej ustawy odsyłamy właśnie w ust.1.

 [P3]Zgodnie z nowymi przepisami, to nie klient (konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) dostarcza rzecz do sprzedawcy w ramach reklamacji, lecz to sprzedawca jest zobowiązany rzecz odebrać.

 [P4]Usuwam, ponieważ:

- w zakładce zwroty i reklamacje nie widzę formularza;

- w ogóle zakładka zwroty i reklamacje jest w części nieaktualna (po obecnych zmianach) i powinna być zmieniona. Osobno w mailu podaję nową treść zakładki.

 [P5]Proszę o uzupełnienie adresu zwykłego i adresu e-mail.

 [P6]Proszę o uzupełnienie adresu.

 [P7]Proszę uzupełnić adres.

REGULACJE PRAWNE

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO OUTLETSOFA.PL

SPIS TREŚCI:

 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3.      CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4.      ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5.      PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7.      COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest IMS SOFA sp. z o.o. ul. Bydgoska 50; 85-790 Bydgoszcz; Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000120874; Wysokość kapitału: 56.298.000 PLN; NIP: 556-10-12-546; PL5561012546; REGON: 091281755; adres poczty elektronicznej: info@outletsofa.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 (52) 555 16 50- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
   2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO znajduje się tutaj
   3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
   4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
   5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
   6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.outletsofa.pl/strona/regulamin_sklepu.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. ​Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie: 
   1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania danych maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
   2. Marketing bezpośredni. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Zakres przetwarzania danych: adres poczty elektronicznej.
   3. Marketing. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych: imię, adres poczty elektronicznej.
   4. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł  6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych: adres poczty elektronicznej.
   5. Prowadzenie ksiąg  rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
   6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego,  przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   3. Podmioty kredytujące -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   4. Dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
   5. Producenci / hurtownie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta temu producentowi / hurtowni, którego Produkty Klient zakupił i tylko wtedy kiedy dostawa Produktów realizowana jest bezpośrednio od producenta/hurtowni lub jeżeli przekazanie  danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji procesu reklamacji.
   6. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   7. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
   5. Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):  w przeglądarce ChromeFirefoxInternet Explorer; OperaSafariMicrosoft Edge.
  6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. ​Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.